DNA免疫吸附柱


       推荐用于: 

        系统性红斑狼疮

        尤其推荐用于以下患者:

        重度活动(SLEDAI评分≥15)

        自身抗体滴度过高(ANA或抗ds-DNA超出正常值范围20%以上)

        合并器官损害(狼疮性肾炎、狼疮性脑病等)

        激素和免疫抑制剂治疗效果欠佳或不能耐受激素和免疫抑制剂治疗的患者

  

        吸附原理:

        健帆DNA免疫吸附柱利用免疫反应原理,以高度纯化的DNA分子片段作为配基,固定于特殊包膜包被的炭化树脂上,能特异性识别和结合抗DNA抗体、抗核抗体及其免疫复合物。11.jpg


       临床功效:

        能降低抗核抗体(ANA)、抗双链DNA抗体(抗ds-DNA)的滴度,清除体内致病性免疫活性物质,缓解SLE病情活动期症状,保护脏器功能,辅助增强药物敏感性,减少药物治疗毒副作用,改善患者预后。
操作指导
DNA免疫吸附操作指南视频