HA330-Ⅱ一次性使用血液灌流器


        推荐用于:

        各种原因引起的急性肝损伤、重型肝炎、肝衰竭及并发症等


       吸附原理:

        HA330-Ⅱ一次性使用血液灌流器内装有中性大孔吸附树脂,可广谱吸附中大分子肝衰竭毒素,特别是对分子结构中含有亲脂疏水基团或苯环等环状结构的毒素(炎症介质、氨、酚类、硫醇等)具有很高的吸附能力。


9.jpg        临床功效:

        能较全面清除重型肝炎患者的肝衰竭毒素,并对临床症状、体征有不同程度改善[1]。

        [1]曾维琼,罗玲,张大志,等.树脂血液灌流治疗重型肝炎的临床研究[J].中国血液净化,2008,7(7):386-388.